คำชี้แจงของบริการเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อจัดการบริษัท เรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ก่อนที่จะใช้งาน กรุณาอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วน และเห็นด้วยกับคำชี้แจ้งนี้ การเข้าชมเว็บไซต์ของผู้เข้าชมและการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการต่างๆ จะถือได้ว่าเป็นการรับรองเนื้อหาทั้งหมดของคำชี้แจงฉบับนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข หากมีข้อคัดค้านใด ๆ โปรดเจรจากับเว็บไซต์นี้ทันที และได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเว็บไซต์นี้ บริษัท เรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ ได้ตลอดเวลา เมื่อเนื้อหาของคำชี้แจงนี้มีการเปลี่ยนแปลง หลังจากแก้ไขคำชี้แจ้งแล้วจะประกาศในเว็บไซต์นี้โดยตรง ประกาศดังกล่าวเป็นการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์ให้แก่ผู้เข้าชมเพื่อทราบถึงเนื้อหาที่แก้ไข หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับคำชี้แจงนี้ ผู้เข้าชมมีสิทธิ์ที่จะหยุดใช้บริการของเว็บไซต์ ถ้าผู้เข้าชมยังคงใช้งานต่อไปหรือใช้บริการของเว็บไซต์เป็นครั้งแรก จะถือว่าผู้เข้าชมเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงใหม่ของเว็บไซต์นี้

กฎการใช้งาน

เมื่อได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดการเข้าชม การเรียกดูเว็บ การใช้งาน การทำซ้ำ แนะนำการประชาสัมพันธ์) ผู้เข้าชมต้องปฏิบัติตามความปรารถนาดีและกระทำอย่างระมัดระวัง ผู้เข้าชมต้องสัญญาว่าพฤติกรรมของพวกเขาจะสอดคล้องกับกฎหมายจีน อนุสัญญาระหว่างประเทศ สอดคล้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนและประเพณีที่ดี สอดคล้องกับข้อตกลงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของการบริการทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ระเบียบและขั้นตอน ผู้เข้าชมยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อห้ามดังต่อไปนี้: 1.ไม่ละเมิดกฏของบริษัท เรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป หรือทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม 2.ไม่ทำให้บริษัท เรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป หรือบุคคลที่สามเกิดความเสียหายหรือสูญเสีย 3.ไม่ละเมิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 4.ไม่ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขหรือการกระทำผิดใดๆที่เกี่ยวข้องกับคำชี้แจงนี้ 5.ไม่ใช้อีเมล์ปลอมหรือวิธีการอื่นๆเพื่อส่งข้อความที่ผิด ไม่กระทำการแทรกแซง รบกวนเว็บไซต์นี้และบริการของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง 6.ไม่ใช้ผลงานต้นฉบับของเว็บไซต์นี้เพื่อทำกิจกรรมเชิงพาณิชย์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือช่วงเวลาก่อนทำกิจกรรมเชิงพาณิชย์ 7.ไม่ทำให้ชื่อเสียงของเว็บไซต์นี้ บุคคลที่สามหรือบริษัทอื่นๆได้รับความเสียหาย 8.ไม่ใช้เพื่ออัปโหลดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมอื่นๆที่เป็นอันตราย ไม่ใช้ระบบบริการของเว็บไซต์สำหรับดำเนินการใดๆที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายมือถือ

ลิงค์เชื่อมไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้เป็นเรื่องที่ง่าย หากคุณคลิกลิงค์เชื่อมเหล่านี้ จะเป็นการออกจากเว็บไซต์นี้ แล้วเข้าไปยังเว็บไซต์ลิงค์ที่เชื่อมไป สำหรับเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลต่างๆดังกล่าว บริษัท เรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ไม่สามารถควบคุมได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ดังนั้นสำหรับเว็บไซต์เหล่านี้และข้อมูล โปรแกรม ผลิตภัณฑ์ บริการ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งาน ความจริงและความถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูล ใดๆบนเว็บไซต์เหล่านี้ บริษัท เรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จะไม่แนะนำ ไม่ออกความคิดเห็นใดๆ และยิ่งไม่รับประกันใดๆทั้งสิ้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท เรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป แล้วกดลิงค์เชื่อมไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณต้องรับผิดชอบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเอง สำหรับการใช้งานหรือความไว้วางใจที่ได้รับจากเว็บไซต์หรือข้อมูล โปรแกรม ผลิตภัณฑ์ บริการหรือข้อมูลอื่นๆที่ก่อให้เกิด (อ้างว่าก่อให้เกิด) ความเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อมใดๆจากแหล่งข้อมูลดังกล่าว ทางเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใดๆ

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ข้อความ รูปภาพ เสียง โปรแกรมและเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้าและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้เป็นพิเศษ ผู้ถือครองสิทธิเป็นของบริษัท เรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือครองสิทธิ ข้อมูลใดๆที่กล่าวมาข้างต้น จะไม่ได้สามารถเผยแพร่ ออกอากาศ เล่น วัตถุประสงค์ของการเผยแพร่ แก้ไขแล้วค่อยเผยแพร่ใหม่ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื่นๆโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านทางสื่อใดๆ ผู้เข้าชมสามารถคัดลอกหรือดาวน์โหลดเนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อใช้งานส่วนตัวแต่ไม่ใช่เพื่อเชิงพาณิชย์ และในการใช้ข้อมูลต้องระบุข้อมูลของผู้ถือสิทธิ์อย่างชัดเจน ในระหว่างการใช้งาน คุณต้อง ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้สำหรับการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ในขณะเดียวกันคำชี้แจงของบริษัท เรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป: ลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์นี้ สิทธิเฉพาะในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์จะไม่มีสิทธิถือครอง เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาบางส่วนมาจากอินเทอร์เน็ต ถ้ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท สื่อ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใดๆ โดยไม่ตั้งใจ กรุณาโทรหรือเขียนบอก เพื่อเว็บไซต์นี้จะได้ทำการลบ ประมวลผลที่เกี่ยวข้องอื่นๆภายในเวลาที่กำหนด หากมีปัญหาค่าลิขสิทธิ์ กรุณาเตรียมหลักฐานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและติดต่อทางเราโดยทันที โดยผ่านการเจรจาอย่างเป็นกันเอง เจรจาอย่างยุติธรรมและเป็นธรรม ตามหลักการจัดการข้อพิพาท

คำปฏิเสธ

คำชี้แจ้งบนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้หรือบุคคลใดๆที่ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายทางวินัย การลงโทษจากการที่ใช้หรือไม่ใช้ข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์นี้หรือลิงค์โดยตรงใดๆ ที่เกิดจากการกระทำโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ เป็นพิเศษ หากเกิดข้อผิดพลาดของเนื้อหาหรือบริการของทางเว็บไซต์ ทางบริษัท เรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จะไม่รับผิดชอบใดๆ เนื่องจากลักษณะพิเศษของบริการอินเทอร์เน็ต ผู้เข้าชมเห็นด้วยว่าเว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขัดจังหวะ ยกเลิกบริการบางส่วนหรือบริการทั้งหมดของเครือข่าย หากเกิดเหตุการณ์ดังที่กล่าวข้างต้น เว็บไซต์นี้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้ทราบ การสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ บริษัท เรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ หากเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่ให้บริการ การขัดข้องของเครือข่าย การสื่อสารหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้ข้อมูลของผู้ใช้สูญหายหรือเกิดความเสียหาย ทางบริษัท เรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆเช่นกัน

ที่กล่าวข้างต้นคือคำอธิบายสุดท้ายของเนื้อหาคำชี้แจ้งของบริษัท เรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ทั้งหมด